logo

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Park ve Bahçeler Müdürü: Sevgi ACAR
Telefon: 0312 844 13 16 / 3400

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK

Kentleşme ve sanayileşmenin beraberinde getirmiş olduğu çevre sorunlarının insan hayatına yapmış olduğu psikolojik ve fiziksel baskıları en aza indirmek için  yeşille bütünleşmiş ve yeşil çevrecilik kavramını oluşturmak Müdürlüğümüzün görevidir.

1-Çevrenin korunması, geliştirilmesi ve güzelleştirilmesi için prensipleri, uygulama esaslarını tespit etmek, programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlayacak gerekli tedbirleri almak.

2-Park Bahçe hizmetleri ile kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını sağlıklı ve uygar bir kent görünümü sağlayacak standartlar seviyesine ulaştırmak  İçin projeler geliştirmek, planlama yapmak, bakımı ve korunmasını sağlamak. Bu amaçla; rekreasyon alan miktarlarını arttırmak, park ve bahçe, çocuk bahçesi, yeşil alan, spor sahaları, yaya bölgeleri vs. tesis edilecek yerleri belirlemek, mülkiyeti Belediyeye  ait alanların etüt, proje ve uygulamalarını yapmak veya yaptırmak, yapılan alanların bakım, onarımını sağlamak.

3-Müdürlüğün hizmetlerini etkin ve verimli yürütmek üzere, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetleri satın almak, satın alma öncesi ve sonrası yasal alt yapıyı hazırlamak, Satın alma yoluyla alınan mallara ilişkin muayene ve taşınır vize işlemlerini yapmak.

4-Müdürlük fonksiyonları ile ilgili, ağaç, çiçek, çim ve benzeri ürünlerin temin ya da üretilmesini sağlamak, gerekli araç ve gereci temin etmek, bakım-onarımını yapmak,

5-Park ve bahçelerin aydınlatma ve sulamasını yapmak, bakım ve korumasını yapmak ve yaptırmak, yeni yapılan parklara isim teklif etmek, yol ağaçlandırması yapmak, yaptırmak ve bakımını temin etmek,bununla birlikte ;Parklardaki çimlerin periyodik olarak biçilmesi, Park ve yol ağaçlarının bakımı (Budanması,ilaçlanması), Parkların gece-gündüz bekçilik hizmetlerinin yapılması, Parkların ve refüjlerin temizliği, Sert zeminlerde bozulan yerlerin tamir edilmesi veya yapılması, Oyun ve oturma gruplarının temini ve tamiri. Çiçek parterlerine mevsimlik çiçek dikilmesi (Yazlık-Kışlık)

6-Belediye sınırları içinde kalan bölgede çevreye muhalif olan, park ve bahçeleri kirleten ya da zarar verilmesini önlemek, veren vatandaşları zabıta kuvvetlerine bildirmek,

7-Mülkiyetimizdeki yeşil alanların tespiti ve projelerinin çizilmesini yapmak veya yaptırmak, (halkın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak)

8-İhale olacaksa ihale dosyalarının hazırlanması ,İhale olmayacaksa müdürlük elemanlarınca yapılması,

9-Stratejik planlamaya ve performans programına uygun bütçe hazırlamak, ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlamak,

10-Müdürlük adına  faaliyet raporları ve istatistikler düzenlemek,

11-Fidanlık,Stadyum , Spor sosyal tesisler ile mezarlık türbe girişlerinin, temizlik, bakım-onarım ve yeşilliklerin bakımını yapmak veya yaptırmak,

12-Mezarlıkların,bakım-onarım,temizlik işlerini yapmak,

13-Mülkiyetimizde bulunan bahçelerin,bakımı,budanması ve ürünlerinin gelir kaydedilmesinin sağlanması veya kiraya verilmesi takibi,

14-Özel mülkiyetteki ağaçların (kuru olanların) kesilmesi ve budanması (Dilekçe ile)

15-Tüm çalışanların mesai,çalışma,kılık-kıyafet ve davranışları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilerek, bunlar için düzenlemeler yapmak,

16-Kullanılan araç,gereç ile makine ve teçhizatlar için gerekli emniyet tedbirleri alınarak,trafik başta olmak üzere belirtilen kurallara göre kullanımının sağlanması,

17-Bunların dışında diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yanı sıra başkanın emirlerini yerine getirmek.

VİZYON:

Huzurun, yeşilliğin, düzenliliğin etkin kılınarak sosyal yaşam standardını yükselten birim olmak.

MİSYON:

İlçemiz mücavir alan sınırları içerisinde park ve bahçe çalışmalarını yürüterek, yeşil alan miktarını yükseltmek, belirlenen yerlerde yeni park düzenlemesinde bulunmak, mevcut park ve bahçelerin bakım ve onarımını temin etmek, park ve bahçelerde güvenliği sağlamak. Vatandaşlara bahçecilik, fidan yetiştiriciliği, ağaç budama ve benzeri konularda rehberlik etmek. Görevlerin yerine Yasa ve yönetmeliklerin koyduğu hükümleri ve yetkileri kullanarak en etkin ve verimli biçimde hedef kitleye hizmet sunmak.
WhatsApp Destek Hattı