logo

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Muhtarlık İşleri Müdürü: Cesur ŞAHİN

T.C.
AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Akyurt Belediye Başkanlığıma bağlı Muhtarlık İşleri Müdürlüğümün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE2- Bu Yönetmelik, Akyurt Belediye Başkanlığı Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE3-Bu Yönetmelik, Anayasanın 124’üncü maddesine, 5393 sayılı Belediye Kanunumun 15/b maddesine, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20/02/2015 tarihli ve 2015/8 No’lu Genelgesi ile Belediyemizin 06/05/2015 tarihli ve 80 No’lu Meclis Kararma ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

a)       Belediye : Akyurt Belediye Başkanlığını,
b)      Başkan : Akyurt Belediye Başkanını,
c)       Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Akyurt Belediye Başkanı Yardımcısını,
d)      Müdürlük : Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü,
e)      Müdür : Muhtarlık İşleri müdürünü veya müdür vekilini,
f)        Şef : Muhtarlık İşleri Müdürlüğümde kadrolu şefi,
g)       Personel : Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli,
h)      Yönetmelik : Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği,
i)        Muhtarlık : Mahalle Muhtarlığını,
j)        Muhtar : Mahalle Muhtarını,
k)       MBS : Muhtar Bilgi Sistemini ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

MADDE5- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 5393sayılı Belediye Kanunumun 48’inci maddesine ve 02/04/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Akyurt Belediye Meclisi’nin 06/05/2015 tarihli ve 80 No’lu kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6-

(1)             Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün personel yapısı aşağıdaki belirtilen şekildedir.

Müdür,
Şef,
Memur
İşçiler ve
Diğer personelden oluşmaktadır.
Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
Müdür,
Muhtar Bilgi Sistemi Koordinatörlüğü ve
Sekretarya /Kalem
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.
Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.
Bağlılık

MADDE 7- (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Müdürlüğün görevleri

MADDE 8-

(1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının 2015/8 Sayılı Genelgesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamının etkin ve verimli bir şekilde yapılmasından sorumludur.

İçişleri Bakanlığı tarafından muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb.) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlamak ve sonuçlarını takip etmek.
MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutmak, raporlamak ve başkanlığa sunmak.
Yılın belirli zamanlarında Muhtarlarla “istişare toplantıları” düzenlemek ve mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesini yapmak.
Belediyemiz müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını sağlamak. İlgili müdürlüklerde mahalle bazlı raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlamak.
Belediyemizde üretilen tüm hizmetlerle ilgili mahalle bazlı raporlar hazırlayarak Başkanlık makamına sunmak.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunumun 60’ıncı maddesi uyarınca birimine ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve muhafaza işlemlerini yapmak, bunlara ilişkin kayıtları tutmakla görevli ve yükümlüdür.
Müdürlük yetkisi

MADDE 9- (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunuma dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu

MADDE 10- (1) Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 11-

Muhtarlık İşleri Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir.
“Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine eder, etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlar.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
Müdürlüğün yıllık Performans Programını ve buna bağlı olarak yıllık Bütçesini hazırlar.
Performans Hedefleri, İş kapasitesi ve Faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planları hazırlar ve bu planların uygulanmasını sağlar.
Performans Hedefleri ve Bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllı Faaliyet Raporumu hazırlar.
Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “hizmet standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet vermek için tedbirler alır, süreç iyileştirmesi yapar.
Faaliyet alanıyla ilgili vatandaş memnuniyeti ölçümleri yapar.
Müdürlüğünde Kamu İç Kontrol Sisteminin ve Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasından birinci derecede sorumludur. Bu konuda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışır.
Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce belirlenen “Standart Dosya Planı” formatına uygun olarak düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlar. Bu konuda Yazı İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışır.
Tüm dosya, evrak ve bilgiler için mevzuatın öngördüğü şekilde “Saklama Planı” oluşturur, süresi gelenlerin imha edilmesini sağlar.
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim almalarını sağlar.
Mesai saatlerinin etkin / verimli kullanılması ve birim personelinin uyum içinde çalışmasını sağlar.
Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlığa sunulmasını sağlar.
İş güvenliğini sağlar ve çalışma ortamım sürekli geliştirme çabası içinde olur.
Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirler, görevli personelin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
 
Muhtar Bilgi Sistemi Koordinatörü ’nün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 12-

İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan MUHTAR BİLGİ SİSTEMİ ‘nin koordinasyonunu sağlar.
MBS aracılığıyla Belediyemize iletilen talep, şikâyet, öneri ve isteklerin mevzuatta belirtilen sürelerde karşılanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlar.
Müdürlükler tarafından yapılacak geri dönüşlerin MBS talep, şikâyet, öneri ve isteğinin tam karşılığı olup olmadığını sorgular, sonuçların etkinliğini denetler ve iyileştirilmesini sağlar. MBS haricinde muhtarlıklardan gelen (bizzat, telefonla, maille, dilekçe ile vb.) her türlü talebin uygun birime ve uygun kişilere yönlendirilmesini sağlar ve sonuçların uygunluğunu denetler. MBS üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, şikâyet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutar, raporlar ve başkanlığa sunar. Özellikle karşılanamayan taleplerle ilgili gerekçe raporları oluşturur.
WhatsApp Destek Hattı