logo

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: Nadi TİRYAKİ
Telefon: 0312 844 1 844 / 2200

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER  MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1 : Bu Yönetmelik,Akyurt  Belediyesi  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma esaslarını belirlemek amacı ile tanzim edilmiştir.

KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK

MADDE 2 : Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli  5393 sayılı Belediye Kanunu , 10.07.2004 tarihli 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve diğer mer’i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI

MADDE  3: Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşlarının , sendikaların, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak , kültür, sanat ve tanıtım, meslek ve beceri kazandırma , gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent/ ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekanların korunmasını sağlamak amacı ile görev yapmanın ötesinde T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev yetki ve sorumluluk bölümünde 14. Maddenin a ve b  fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak sureti ile ilçe halkı içinde çok mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli , kimsesiz korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak amacı ile kurulan ve bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan birimdir. Müdürlük Belediyenin Gelir ve Giderleri bölümünde zikredilen madde 60  “Dar gelirli yoksul muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar” hükmüne göre harcama yapar, madde 77’de Belediye hizmetlerine gönüllü katılım  bölümünde de  “Belediye sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal  hizmet ve yardım, kütüphane,  park, teşvik ve trafik  hizmetleriyle, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara, özürlülere yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında Beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Mevzuat hükümlerine göre de işbirliği anlayışıyla koordineli çalışan bir birimdir.

İKİNCİ BÖLÜM

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

MADDE 4 :

Müdürlüğün Görevleri: (Kültürel  Anlamda)

1. Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin Kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.
2. Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç ,gereç ve teknolojiyi belirler.
3. Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi  ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.
4. ilçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık  ve kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.
5. Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle destekler.
6. Anne ve Babası çalışan ailelerin okul öncesi dönemindeki eğitimlerinde katkıda bulunmak için kreşler açar.
7. Halk müzeleri yaptırıp işletilmesi konusunda ilgili makamlarla iş birliğine gider.
8. Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları açar.
9. Gençlik, Hanımlar ve Çocuk komisyonları oluşturur.
10. Kültür Merkezleri açılması için çalışmalar yapar.
11. Çok yönlü ve çok amaçlı hizmet binaları tesis eder.

Kültür Merkezleri ve hizmet binalarında: a) konferanslar b) Paneller c) Açık oturumlar d) seminerler e) Sergiler f) Defileler g) Multi vizyon ve Dia gösterileri h) çeşitli konser ve gösteriler i) Beceri kazandırma ve Meslek edindirme Kurları k) Tiyatro, sinema kursları ve gösterileri l) Halk müziği ve halk oyunları kursları m) Türk sanat müziği kursları n) Çeşitli kampanya ve törenler düzenler.
13. Resmi bayram kutlamaları , topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri , önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.
14. İhtiyaç duyulması halinde , İlçe halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi , gösteri , panel , konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarını sağlar. Ve bu tip organizasyonları  profesyonel  kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlar.
15. Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı verir.
16.  Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik , çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş , vs hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar.
17.  Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.
18.  Halkın belediye hizmetleri ve belediyeden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacı ile kamu oyu yoklaması ve araştırması yapar veya yaptırır.
19.  Hanımlara yönelik kültür merkezleri tespit eder. Bu mekanları beceri kursları açarak eğitim amaçlı kullanır.
20.  Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin , talep edilmesi halinde , satılması yönünde çalışmalar yapar ve bu konuda kursiyerlere yardımcı olur.
21.  Yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenler, topluma kazandırılması konusunda tedbirler alır.
22.  Gençlik, Rehberlik ve Danışma Merkezleri oluşturma girişimde bulunulur.
23.  Vatandaşı yönlendirme , bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile görev yapar.
24.  Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izler ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personele katılımını sağlar.
25.  müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
26. Amir memur ilişkisi içerisinde çalışılarak üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
27. muhtaç durumdaki ailelere yardımlarda bulunulur.
28. Mağduriyeti tespit edilmiş ailelere sıcak yemek verir.
29. Belediye bünyesinde veya ayrı bir mekanda aşevi binası yapar ve işletir.
30. Gezici Aşevi araçları temin ederek mahallelere bu araçlarla iaşe yardımında bulunur.
31. Yemekli toplantılar yapar.
32. Resmi- Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışır.
33. Sportif faaliyetler ve Aktiviteler düzenler.
34. Sünnet Şöleni düzenler.
35. Yetim, kimsesiz çocuklar, sakatlar, özürlüler, dullar, ihtiyarlar ve bakıma muhtaç olanları kollar.
36.  Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan yaşlı ilkeleri çerçevesinde onların bağımsızlık, katılım, bakım, kendini geliştirme ve itibar gibi prensiplere dikkat ederek hizmetleri sunar.
37.  Sosyal Hizmetlerin amaçlarından biride insan haklarını güvence altına almak olduğundan, eşitlik ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadınların kendi durumlarını belirlemede, statüsünü yükseltmede ve korunmasında, sorunların çözülmesinde ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile “ Kadın Konuk Evleri” açar.
38.  Ayni ve maddi yardım hizmetlerinin nasıl yapılacağına dair kuralları belirler. Uygulamayı bu kurallar çerçevesinde yapar.
39. Bakacak kimsesi olmayanları bakma ve barındırma girişimlerinde bulunur.
40. Yersiz, Yurtsuz olanlara iş bulmak bunlardan garip olup, çalışamayanları memleketine göndermek kimsesiz kadın ve çocukları koruma yönünde çalışmalar yapar.
41.  Dilencileri dilenmekten  men edecek tedbirleri alır.
42.  Belirli gün ve haftalarda gereken duyarlılığı sergileyecek girişimlerde bulunur.
43.  Özürlüler Koordinasyon Merkezleri kurarak onların ihtiyaçlarına tek elden gidererek  organizasyonlar için zemin hazırlar.
44.  Madde bağımlıları tedavisi ve topluma kazandırılması yönünde çalışmalar yapar ve mekan tahsis eder.
45.  Gerek engelli gerekse madde bağımlısı kimseler için Rehabilitasyon Merkezi açar ve işletir.
46.  Sokak çocukları için topluma kazandırmaya yönelik kurslar ve etkinlikler düzenler.
47.  Göç, sosyal adaletsizlik, etik ve kültürel çatışma, ahlaki çöküntü, rüşvet ve yolsuzluklar, kültürel yozlaşma, hızlı nüfus artışı, sosyal etkinliklerin azlığı gibi sosyal sorunların tespiti yönünde araştırma, anket, kamu oyu yoklaması gibi çalışmalar yapar.
48.  Sosyal Hizmet alanında gönüllü katılım anlayışı ile çalışacak esaslar belirleyerek verimliliği arttıracak girişimlerde bulunur.
49.  Sosyal refah hizmetlerinin yaygınlaşması konusunda çalışma esasları  hazırlar ve uygular
50.  Tarihi ve doğa güzellikleri ile bilinen yerlere müze ve türbelere ve buna benzer kuruluşlara ziyaret programları düzenler.
51.  Sosyal Hizmetlerden yararlananlara eğitim programları hazırlar. Meşguliyetli tedavi uygular.
52. Kardeş Aile projeleri geliştirir.
53.  Evde bakım üniteleri, tedavi yöntemleri gibi etkinlikler için çalışmalar yapacak  esasları belirler.
54. Ailenin  korunması yönünde eğitici çalışma programları hazırlar.
55. Parçalanmış ailelerin birleştirilmesine yönelik işbirliği ve diyalog çalışmaları yapar.
56. Bütün bu hizmetlerin yapılması için lazım olan personel istihdamı, araç-gereç ve malzeme ihtiyacı ve nakdi yardımlar için ilgili makamlar haberdar edilerek gereken kaynak oluşumunu sağlar.
57. Yangın ve Doğal afet gibi durumlarda mağdur olan ailelere yardımcı olur.
58. İzinsiz satış yapması nedeni ile faaliyetlerden men edilen seyyar satıcılar tarafından cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı malların yoksullara verilme çalışmaları yapar.
59. Belde halkının huzur, esenlik, saygı ve mutluluğu için gereken önlemlerin alınmasını sağlar.
60. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneğin kullanılmasını gerçekleştirir.
61. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme,katılım ve yerinden yönetim ilkelerinin kent konseyi ile hayata geçirilme organizasyonunu yapar.
62. Dayanışma ve katılımı sağlamak hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacı ile gönüllü kişilerin katılımına yönelik programların uygulanmasını gerçekleştirir.
63. Sokakta çalıştırılan çocukların eğitime yönlendirilebilmesi  konusunda yardımcı olur.
64. Muhtaç durumdaki ailelerin ve aile bireylerinin yaşam becerilerinin geliştirilebilmesi konusunda çalışmalar yapar.
65. Amatör  Spor kulüplerine yardımlarda bulunur.

MADDE 5 : – Müdürün Yetkileri :
a) Bu yönetmeliğin 4. maddesi ve fıkralarında yer alan faaliyetlerin ve belirtilen çalışmaların yerine getirilmesinde yetkilidir.
b) Müdürlük ile ilgili çalışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
c) Disiplin Amiri olarak personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını verme, sicil programların düzenleme, ödül, takdirname ve yer değişikliği gibi yetkiler Müdürün uhdesindedir.
d) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine haizdir.
e) Bir üst makam tarafından verilecek değer yetkileri kullanma görevi Müdüre aittir.

MADDE 6 : – Müdürün sorumlulukları :
Belediye Mevzuatı ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcısına ve Yardımcıları ile Belediye Başkanına karşı sorumludur.

MADDE 7 : Çeşitli Unvanlardaki Memur ve İşçi Personelin Görevleri :

Üstlerin yaptığı görev dağılımı ile kendisine tevdi edilen işleri mevzuata ve usule uygun olarak tam ve zamanında yapmakla sorumludurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İŞLEYİŞ

MADDE 8 : Müdürlüğe gelen yazı ve dilekçelerin tamamı gelen evrak defterine kaydedilir. Müdür tarafından okunup gereği yapılır. Cevap isteyen yazılar zamanında gönderilir. Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu malzemeler için onaylar ilgili Müdürlüklerine zamanında gönderilir, takibi titizlikle yapılarak sonuçtan ilgili kesimler haberdar edilir. Müdürlüğün işleyişi ve bürokrasinin yürütülmesi sürekliliği gerektiren işlerdendir.

MADDE 9 :Müdürlükçe Tutulacak Defterler ve Dosyalar :

a) Gelen ve Giden evrak defteri
b) Zimmet defteri
c) Özlük hakları dosyası
d) Genelge, Yönetmelik, Kanunlar, Tebliğler Belgesi, Resmi Gazetelerin yer aldığı dosyalar.
e) Ayniyat dosyası
f) Yapılan çalışmaları gösteren faaliyet dosyaları ( Yardım çeşitleri 9 )
g)  Meclis kararları, onaylar
h) Tutanak dosyası
i) Malzeme deposu giren, çıkan malzemeleri gösterir tespit dosyasıYÜRÜRLÜK
MADDE 10: Bu yönetmelik hükümleri Akyurt  Belediye Meclisince  karara bağlandıktan sonra ve  Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca    onaylandıktan sonra  yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 11: Bu yönetmelik hükümlerini Akyurt Belediye Başkanı yürütür.
WhatsApp Destek Hattı