logo

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürü: Cemalettin SARP
Telefon: 0312 844 10 97 / 133

T.C.
AKYURT BELEDİYESİ
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Madde–1– : Amaç-Kapsam

Bu yönetmelik, belediyeler kanunu ile tüm kanun, yönetmelik, talimatlar ve kararlar çerçevesinde, Akyurt Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün kuruluş görev ve çalışma esaslarını belirler.

Madde–2-: Dayanak

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Kanunun 49.maddesi ve 22.04.2006 gün ve 26147 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre kurulmuş olup, belediye başkanına ve yetkilendireceği Başkan Yardımcısına bağlı müdürlüktür.

Madde 3- Deyimler ve Tanımlar:

Bu yönetmelikte geçen terimlerde;

Belediye         : Akyurt Belediyesini

Başkanlık      : Akyurt Belediye Başkanlığını

Müdürlük       : Akyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü

Müdür             : Akyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürünü.

Birim               : Müdürlük içindeki birimleri.

Personel        : İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki görevli tüm personeli ifade eder.

BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ VE ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4– İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

— Müdür
— İdari İşler Sorumlusu,
— İdari İşler Personeli,
— Harita ve Planlama Şube Sorumlusu,
— Şehir Plancısı,
— Harita Personeli,
— Proje Şube Sorumlusu,
— Mimari Proje Personeli,
— Statik Proje Personeli,
— Mekanik Proje Personeli,
— Ruhsat ve İskân Şube Sorumlusu,
— Ruhsat Personeli,
— İskân Personeli,
— Yapı Kontrol Sorumlusu,
— Yapı Kontrol Personeli,
— Yapı Denetim Sorumlusu,
— Yapı Denetim Personeli,
— Arşiv Sorumlusu,
— Arşiv Görevlisi,

İKİNCİ BÖLÜM

(Görev, Yetki ve Çalışma Esasları)

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Başkanlık Makamınca İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görevlendirilen personel, müdürlük içinde görevlendirildiği büronun görev, yetki ve sorumlulukları içerisindeki işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.

Madde 6-İmar ve Şehircilik Müdürü

6–1 Kuruluş İçindeki Yeri:
6–1–1- Emir alacağı makam, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı
6–1–2 Emir vereceği personel, Müdürlük personeli
6–2- İmar ve Şehircilik Müdürünün Görev yetki ve sorumlulukları:
6–2–1- Tüm hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
6–2–2- Personel arasında disiplin ve işbirliğini kurmak, çalışmaları izlemek ve denetlemek.
6–2–3-Müdürlük personelinin kendi konularında yetişmeleri için teknik ve bilimsel kurs, seminer, konferans v.s öğretici ve eğitici faaliyetler düzenlemek ve gerektiğinde bunlara katılıp öğreticilik yapmak.
6–2–4- Mevcut personelin mesleki ihtisas dalları ve tahsil durumlarına göre birimlere dağılımını yapmak gerektiğinde amiriyle görüşerek yerlerini değiştirmek.
6–2–5- Müdürlüğün bütçe harcamaları için ödenek ayrılmasını sağlamak ve gelir- giderler için tahakkuk memurluğu yapmak.
6–2–6- Ruhsat verilirken şehir planlamasına dikkat etmek ve mevcut binaların nizamına uygun cephe uygulanmasını sağlamak.
6–2–7- İskân aşamasına gelmiş olan binaların teknik olarak incelemelerini tamamlanmasını sağlayarak yapı kullanma belgesi düzenlenmesini sağlamak ve onaylamak
6–2–8- Kaçak yapılar için kanun ve yönetmenliklere uygun işlemlerin yapılmasını, sonuç ve etkilerinin uygulanmasını sağlamak.
6–2–9- İmar konuları ile ilgili mecliste görüşülecek evrak ve dosyaları incelemek.(İmar Planları(Mevzi-Revizyon-Islah-Uygulama-Tadilat)),uygun ise Başkanlık Oluru’nu yazdırmak ve imzalatmak.
6–2–10-İmar konuları ile ilgili encümende görüşülecek evrak ve dosyaları incelemek(Tevhit, İfraz, Parselasyon Planı, Parselasyon Değişiklikleri, Kaçak Yapı Tutanakları), uygun ise Başkanlık Oluru’nu yazdırmak ve imzalatmak.
6–2–11-İmar planı çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak.
6–2–12- Belediyeye sunulan ve teknik ekip tarafından incelenen planları kontrol etmek ve onaylamak.
6–2–13- Verilen imar çapı ve yol kotlarının son kontrolünü yaparak onaylamak.
6–2–14- Tevhit ve ifraz dosyalarını, encümen oluru ardından onaylayarak Kadastro’ya yazılmasını kontrol etmek.
6–2–15- Onaylanmış İmar Planlarını askıya ilanını onaylamak, askıya çıkarmasını ve Bir ay askıda kalmasını sağlamak.
6–2–16- İmar Planlarına itiraz yok ise askıdan indirmek ve onaylayarak uygulamaya başlamak.
6–2–17- Yapı denetim Şirketlerine ait iş ve işlemlerin onayı (İş yeri teslim tutanakları, İş bitirme belgeleri, Hak edişler, Fesihler, Eleman değişiklik formları, YİBF değişiklikleri

Madde7- İdari İşler Sorumlusu:

7–1- Kuruluş İçindeki Yeri:
7–1–1- Emir alacağı makam, Müdür
7–1–2- Emir vereceği personel, Birim personeli
7–2- Görev Yetki ve Sorumlulukları:
7–2–1-Belediyemizin İmar ve Şehircilik müdürlüğüne gelen, giden evrakların kayıt kontrolünü yapmak.
7–2–2- Zimmet defteri ve evrak kayıt defterinin düzenli tutulmasını sağlamak.
7–2–3-Resmi kurumdan gelen yazılara ve dilekçelere amirinin verdiği görev nispetinde yazı yazdırmak ve amirine onaya sunmak.
7–2–4- Yapılan iş ve işlemlerin dosyalanması ve arşivlenmesini sağlamak.
7–2–5- İmar konuları ile ilgili mecliste görüşülecek konular için başkanlık olurunu yazdırarak amirine onaya sunmak.(İmar Planları(Mevzi-Revizyon-Islah-Uygulama-Tadilat))
7–2–6- İmar konuları ile ilgili encümende görüşülecek konular için başkanlık olurunu yazdırarak amirine onaya sunmak. (Tevhit, İfraz, Parselasyon Planı, Parselasyon Değişiklikleri, Kaçak Yapı Tutanakları)
7–2–7- Meclis ve Encümene gidecek onaylı yazıların Yazı İşleri Müdürlüğü’ne tebliğini sağlamak
7–2–8- Belediyemiz İmar ve Şehircilik müdürlüğüne gelen, giden evrakların kayıda alınması.
7–2–9- Kayıda alınan dilekçeleri, havale edilmek üzere amirine sunmak.
7–2–10-Havale edilen dilekçeleri zimmet defterine kaydetmek ve dağıtımını yapmak
7–2–11-Resmi kurumdan gelen yazılara ve dilekçelere amirinin verdiği görev nispetinde yazı yazmak.
7–2–12-İmar konuları ile ilgili mecliste görüşülecek konular için başkanlık olurunu yazmak.(İmar Planları(Mevzi-Revizyon-Islah-Uygulama-Tadilat))
7–2–13- İmar konuları ile ilgili encümende görüşülecek konular için başkanlık olurunu yazmak.(Tevhit, İfraz, Parselasyon Planı, Parselasyon Değişiklikleri, Kaçak Yapı Tutanakları)

Madde 8- Harita ve Planlama Şube Sorumlusu:

8–1-Kuruluş İçindeki Yeri:
8–1–1- Emir alacağı makam, Müdür
8–1–2- Emir vereceği personel, Birim personeli
8–2- Görev Yetki ve Sorumlulukları:
8–2–1- Hazırlanmış imar çaplarını kontrol etmek, onaylamak ve amirine onaya sunmak.
8–2–2-Yol kotlarını kontrol etmek, onaylamak ve amirine onaya sunmak.
8–2–3- Gelen tevhit ve ifraz dosyalarının uygunluğunu onaylayarak encümene konunu yazılmasını sağlamak
8–2–4- Encümen tarafından onaylanan ifraz, tevhid ve parselasyonların Kadastro ve Tapu Müdürlüklerine yazılarını yazdırmak.
8–2–5- Kadastro Müdürlüğü’nden gelen Cins değişiklerini işletmek.
8–2–6- İlçenin hazırlanacak imar planları ile ilgili yazışmaları hazırlamak ve amirine onaylatmak
8–2–7- İlçenin hazırlanacak imar planlarına ilişkin iş programı programı düzenlemek ve amirine onaylatmak.
8–2–8- İmar Planı tadilatlarını uygunluğunu onaylayarak meclise konunun yazılmasını sağlamak
8–2–9- Belediye tarafından yapılacak planları hazırlanmasını sağlamak.
8–2–10- İmar Komisyonuna planlar konusunda bilgi vermek.
8–2–11- Yapılan Planların Ankara Büyükşehir Belediyesinde takibini yapmak.
8–2–12- Meclis tarafından uygun görülen planları onaylamak ve amirine onaylatmak.
8–2–13- Kent Bilgi Sistemini güncelliğini kontrol etmek.
8–2–14- Onaylanan imar plan ve parselasyonları işletmek.
8–2–15- Meclis ve encümen tarafından onaylanan plan ve parselasyonların askı sürecini kontrol etmek.
8–2–16- Belediyeye sunulan İmar Planı tadilatlarını incelemek ve amirine bilgi vermek.
8–2–17- İmar durumu bilgisini vermek.
8–2–18- Belediye tarafından yapılacak planları hazırlamak.
8–2–19- Onaylanan plan tadilatlarını işlemek.
8–2–20- Sunulan imar plan ve tadilat dosyalarını incelemek ve amirine bilgi vermek.
8–2–21- Meclis tarafından onaylanan plan ve tadilatları askıya çıkarmak ve askıdan indirmek.
8–2–22- İlçenin hazırlanacak imar planları ile ilgili yazı yazmak.
8–2–23- İlçenin hazırlanacak imar planlarına ilişkin iş programını düzenlemek.
8–2–24- Kent Bilgi Sistemini güncel tutmak.
8–2–25- İmar çaplarını hazırlamak ve amirine onaya sunmak.
8–2–26- Yol kotlarını hazırlamak ve amirine onaya sunmak.
8–2–27- Kadastro Müdürlüğü’nden gelen Cins değişiklerini işlemek.
8–2–28- Sunulan ifraz, tevhit ve parselasyon dosyalarını incelemek ve amirine bilgi vermek.
8–2–29- Encümence onaylanan tevhit ve ifrazları bilgisayara işlemek.
8–2–30-Encümen tarafından onaylanan ifraz, tevhit ve parselasyonların Kadastro ve Tapu Müdürlüklerine yazılarını yazmak.
8–2–31-Encümen tarafından onaylanan parselasyonlarını askıya çıkarmak ve askıdan indirmek.
8–2–32-Encümence onaylanan Parselasyon dosyalarını bilgisayara işlemek.

Madde 9- Proje Şube Sorumlusu

9–1- Kuruluş İçindeki Yeri:
9–1–1- Emir alacağı makam, Müdür
9–1–2- Emir vereceği personel, Birim personeli
9–2- Görev Yetki ve Sorumlulukları:
9–2–1-Mimari projeleri onaylamak ve amirine onaya sunmak.
9–2–2-Yangın tahliye projelerini onaylamak.
9–2–3-Statik hesapları onaylamak.
9–2–4-Betonarme projeleri onaylamak.
9–2–5-Sıhhi tesisat hesap ve projelerini onaylamak.
9–2–6-Yangın algılama ve söndürme projelerini onaylamak.
9–2–7- Yangın tesisat projelerini onaylamak.
9–2–8- Kalorifer hesap ve projelerini onaylamak.
9–2–9- Isı yalıtım hesap ve projelerini onaylamak.
9–2–10- Asansör avan projesi ve uygulama projelerini onaylamak.
9–2–11- Resmi kurumlardan gelen yazılara cevap hazırlamak.
9–2–12-Gelen dilekçelere yazılı cevap hazırlamak.
9–2–13- Personeli arasında iş ve iş programını sağlamak.
9–2–14- Amirine istendiğinde iş ve işlemler hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgi aktarmak.
9–2–15- Mimari projeleri incelemek, onaylamak ve amirine onaya sunmak.
9–2–16- Yangın tahliye projeleri incelemek, onaylamak ve amirine onaya sunmak.
9–2–17- Mimari proje onayı için sunulan dosyayı kontrol etmek.
9–2–18-Mimari projenin sayısal ortamda temin edilmesini sağlamak
9–2–19- Resmi kurumlardan gelen yazılara cevap hazırlamak.
9–2–20-Gelen dilekçelere yazılı cevap hazırlamak
9–2–21- Statik hesapları incelemek, onaylamak ve amirine onaya sunmak.
9–2–22-Betonarme, çelik, ahşap, prefabrik, kagir projeleri incelemek, onaylamak ve amirine onaya sunmak.
9–2–23- Statik proje onayı için onaylı zemin etüdünün temin edilmesini sağlamak
9–2–24- Resmi kurumlardan gelen yazılara cevap hazırlamak.
9–2–25- Gelen dilekçelere yazılı cevap hazırlamak.
9–2–26- Sıhhi tesisat hesap ve projelerini incelemek, onaylamak ve amirine onaya sunmak.
9–2–27-Yangın algılama ve söndürme projelerini incelemek, onaylamak ve amirine onaya sunmak.
9–2–28-Yangın tesisat projelerini incelemek, onaylamak ve amirine onaya sunmak.
9–2–29- Kalorifer hesap ve projelerini incelemek, onaylamak ve amirine onaya sunmak.
9–2–30- Isı yalıtım hesap ve projelerini incelemek, onaylamak ve amirine onaya sunmak.
9–2–31- Asansör avan projesi ve uygulama projelerini incelemek, onaylamak ve amirine onaya sunmak.
9–2–32- Resmi kurumlardan gelen yazılara cevap hazırlamak.
9–2–33-Gelen dilekçelere yazılı cevap hazırlamak.

Madde10- Ruhsat ve İskân Şube Sorumlusu

Kuruluş İçindeki Yeri:

1- Emir alacağı makam, Müdür

2- Emir vereceği personel, Birim personeli

10–1 Görev Yetki ve Sorumlulukları:

10–1- UAVT ortamında düzenlenen yapı ruhsatını incelemek.
10–2- İlgililerince imza edilerek gelen, Yapı Ruhsatını onaylamak ve amirine onaya sunmak
10–3-UAVT ortamında düzenlenen yapı kullanma izin belgesini(iskan) incelemek.
10–4- İlgililerince imza edilerek gelen, Yapı kullanma izin belgesini onaylamak ve amirine onaya sunmak
10–5- Resmi kurumlardan gelen yazılara cevap hazırlamak.
10–6-Gelen dilekçelere yazılı cevap hazırlamak.
10–7-Yapı Ruhsatı müracaatı için gelen dosyayı incelemek
10–8-Numaratajının açık olup, olmadığını kontrol etmek
10–9-Yapı Ruhsatını UAVT ortamında düzenlemek
10–10- İlgililerince imza edilerek gelen, Yapı Ruhsatını amirine onaya sunmak
10–11- Resmi kurumlardan gelen yazılara cevap hazırlamak.
10–12- Gelen dilekçelere yazılı cevap hazırlamak.
10–13-Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskân) müraacatı için gelen dosyayı incelemek
10–14-Numaratajının açık olup, olmadığını kontrol etmek
10–15- Yapı Kullanma İzin Belgesini(İskan)UAVT ortamında düzenlemek
10–16- İlgililerince imza edilerek gelen, Yapı Kullanma İzin Belgesini(İskan) amirine onaya sunmak
10–17- Resmi kurumlardan gelen yazılara cevap hazırlamak.
10–18-Gelen dilekçelere yazılı cevap hazırlamak.

Madde 11- Yapı Kontrol Sorumlusu:

11-1-Kuruluş İçindeki Yeri:
11-1-1- Emir alacağı makam, Müdür
11-1-2- Emir vereceği personel, Birim personeli
11-2-Görev Yetki ve Sorumlulukları:
11-2-1-Devam eden inşaatların kontrol edilmesini sağlamak.
11-2-2-Arazi ve kaçak yapı kontrolünü sağlamak.
11–2–3-Arazide seviye tespitlerinin yapılmasını sağlamak.
11–2–4-Kaçak yapıların tespiti ve tutanak tutulmasını sağlamak.
11–2–5-Demir vizelerinin ve su basman vizelerinin yapılmasını sağlamak.
11-2-6-SGK’ dan gelen sorgulama ve borcu yoktur yazılarına cevap verilmesini sağlamak.
11–2–7-Yapı Kullanma İzin Belgelerini hazırlatmak ve onaylamak
11–2–8- Jeolojik etütleri onaylamak ve amirine onaya sunmak.
11–2–9-Resmi kurumlardan gelen ilgili yazılara hazırlanan cevapları kontrol etmek. (Malmüdürlüğü, Kadastro)
11–2–10-Gelen dilekçelere hazırlanan cevapları kontrol etmek.
11–2–11-Devam eden inşaatları kontrol etmek.
11–2–12-Arazi ve kaçak yapı kontrolünü yapmak.
11–2–13-Arazide seviye tespitlerini yapmak.
11–2–14-Kaçak yapıların tespiti yapmak ve tutanak tutmak
11-2-15-Demir vizelerini ve su basman vizelerini yapmak
11-2-16-SGK’ dan gelen sorgulama ve borcu yoktur yazılarına cevap vermek.
11–2–17-Yapı Kullanma İzin Belgelerini hazırlamak ve amirine onaya sunmak.
11–2–18-Jeolojik etütleri yerinde kontrol etmek.
11–2–19-Resmi kurumlardan gelen ilgili yazılara cevap vermek. (Malmüdürlüğü, Kadastro)
11–2–20-Gelen dilekçelere cevap vermek,

Madde12- Yapı Denetim Sorumlusu:

 12–1- Kuruluş İçindeki Yeri:
12–1–1- Emir alacağı makam, Müdür
12–1–2- Emir vereceği personel, Birim personeli
12–2- Görev Yetki ve Sorumlulukları:
12–2–1- inşaat seviyelerinin kontrol edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak
12–2–2- Ruhsat onayı bekleyen ruhsat almış binaların kontrolünün yapılarak Bayındırlık sayfasında onaylanmasını sağlamak.
12–2–3-İşyeri teslim tutanaklarını kontrol ettirmek, onaylayarak ve amirine onaya sunmak.
12–2–4-İnşaat seviyelerini onaylamak ve amirinin onayına sunmak
12–2–5-İncelenen Yapı denetim evraklarını kontrol edip onaylamak amirinin onayına sunmak
12–2–6-Taksit yazılarını hazırlanmasını sağlamak ve amirinin onayına sunmak
12–2–7-Hakediş dosyalarının uygunluğunu kontrol edilmesini sağlamak.
12–2–8- İncelenen Hakedişleri kontrol edip onaylayarak amirinin onayına sunmak
12–2–9-Hakediş ödeme yazılarını kontrol edip onaylayarak amirinin onayına sunmak
12–2–10-Yılsonu seviye tespit tutanaklarını kontrol ettirmek, incelenen hakediş oranlarını kontrol edip onaylayarak amirinin onayına sunmak.
12–2–11-İskân alacak inşaatların incelenen iş bitirmesini, teknik raporunu ve statik raporunu kontrol ederek uygun olanları amirinin onayına sunmak.
12–2–12-Bayındırlık sisteminden iskân almış inşaatların iş bitirmesini kontrol edip onaylayarak amirinin onayına sunmak.
12–2–13-Arazide inşaat seviyelerini kontrol etmek.
12–2–14- Ruhsat onayı bekleyen ruhsat almış binaların kontrolünü yaparak Bayındırlık sayfasında onaylamak.
12–2–15-İşyeri teslim tutanaklarını incelemek uygunsa onaylayarak amirine sunmak.
12–2–16-İnşaat seviyelerini kontrol etmek uygunsa onaylamak ve amirinin onayına sunmak
12–2–17-Yapı denetim evraklarını incelemek, uygunsa onaylamak ve amirinin onayına sunmak
12–2–18-Taksit yazılarını hazırlamak ve amirinin onayına sunmak
12–2–19-Hakediş dosyalarının uygunluğunu kontrol etmek.
12–2–20-Hakedişleri Bayındırlık Yapı Denetim Kontrol Sisteminde kontrol etmek ve amirinin onayına sunmak
12–2–21-Hakediş ödeme yazılarını hazırlamak ve amirinin onayına sunmak
12–2–22-Yılsonu seviye tespit tutanaklarını yerinde, bayındırlık sayfasında ve hakediş oranlarında inceleyerek uygun olanları amirinin onayına sunmak.
12–2–23- İskân alacak inşaatların iş bitirmesini, teknik raporunu ve statik raporunu inceleyerek uygun olanları amirinin onayına sunmak.
12–2–24-Bayındırlık sisteminden iskân almış inşaatların iş bitirmesini hazırlamak ve amirine onaya sunmak.
12–2–25-İskân almış hakediş dosyalarını arşivlemek.

Madde13- Arşiv Sorumlusu:

13–1-Kuruluş İçindeki Yeri:
13–1–1- Emir alacağı makam, Müdür
13–1–2- Emir vereceği personel, Birim personeli
13–2- Görev Yetki ve Sorumlulukları:
13-2-1-Belediyemizin İmar ve Şehircilik müdürlüğüne gelen ,giden evrakların arşiv dosyalarını kontrol etmek.
13-2-2-Vatandaştan gelen isteklere göre imza karşılığı proje vermek .
13–2–3-Arşivin düzgün ve düzenli olarak kullanılmasını kontrol etmek
13–2–4-Arşivin sayısal ortamda saklanmasını sağlamak
13–2–5- Belediyemizin İmar ve Şehircilik müdürlüğüne gelen, giden evrakların arşiv dosyalarına koymak.
13–2–6-Vatandaştan gelen isteklere göre arşivden proje çıkarmak.
13–2–7-Arşivin düzgün ve düzenli olarak kullanılmasını kontrol etmek
13–2–8-Arşivi sayısal ortamda saklanması için çalışmalar yapmak
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

(Yürürlük ve Yürütme)

Madde 14:Yürürlük

Bu yönetmelik hükümleri Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 Sayılı Kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

09.11.2007 tarih ve 99 sayılı Belediye Meclisi kararı ile alınan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 15:Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini Akyurt Belediye Başkanı yürütür.

MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz:

Belediyemizin mücavir alan sınırları içerisindeki yerleşme yerleri ile yapılaşmaların plan, fen, sağlık,çevre şartlarına ve bu konu ile ilgili iç ve dış kaynaklı dokümanlara uygun olarak teşekkülünü sağlamaktır.

Vizyonumuz:

Beklenti ötesi hizmet veren birim olmak.
WhatsApp Destek Hattı