logo

Konut Satışı İhale İlanı

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Beyazıt Mahallesi 1535 ada 7 nolu parselde bulunan 1, 6, 11, 16, 17, 22, 27, 32 bağımsız bölüm nolu konutların Belediye Encümeninin 17.10.2019 tarih ve 95 sayılı kararına göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince şartnamesi dahilinde muhammen bedel üzerinden Açık Artırma usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

2- İhalesi; 21 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10:00 ‘da başlamak üzere her 15 dakikada birAkyurt Belediye Başkanlığı ana hizmet binasının 4’üncü katında yer alan Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 100,00.TL (yüzlira) bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 10.00’a kadar belirlenen tüm evraklara ait ihale dosyasını Belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

3- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);
 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  İstekli  tarafından imzalanmak zorundadır),
 3. Geçici teminat,
 4. Nüfus cüzdanı sureti gerçek kişiler için,
 5. İkametgah belgesi gerçek kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olmalıdır,
 6. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,
 7. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi
 8. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 9. Vekaleten ihaleye katılma halinde, İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 10. Şartname alındı makbuzu veya banka dekontu
 11. Belediyemizden alınacak borcu yoktur yazısı.
 12. İhale yerli isteklilere  açık olacaktır.
4- Satışı Yapılacak Konutların:

İlan Olunur.

Hilal AYIK

BELEDİYE BAŞKANI

WhatsApp Destek Hattı