logo

İnşaat Malzemeleri Alım İhalesi

                               AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İnşaat Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN : 2019/269098
1-İdarenin
a) Adı : AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : BEYAZIT MAHALLESİ 9 MAYIS 90 CADDESİ NO:34 06750 AKYURT/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3128441844 – 3128441010
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İnşaat Malzemeleri Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Üç kısımda toplam 34 kalem inşaat malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akyurt Belediye Başkanlığı Lojistik Merkezi Fen İşleri Müdürlüğü deposu
ç) Süresi/teslim tarihi : Kırma taş, membran, seramik yer ve duvar, koruge boru, inşaat demiri, hasır demir, kutu profiller, köşe bent ve kare demir kalemleri sözleşme imzalandıktan sonra 10 (on) işi günü içinde Akyurt Belediye Başkanlığı Lojistik Merkezi Fen İşleri deposuna teslim edilecektir. Diğer malzemeler ise kısım kısım 31/12/2019 tarihine kadar Akyurt Belediye Başkanlığı Lojistik Merkezi Fen İşleri deposuna teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme günü


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.07.2019 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Akyurt Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Teknik şartnamede her malzeme için istenen standartta ilişkin belgeler internet üzerinden teyit edilebilirse İsteklilerden bu belgeler istenmeyecektir. Beyan edilen bilgilerin tevsik eden belgelerin sunulması aşamasında teklif edilen malzemelerin marka model bilgileri istenecektir. Üzerinde marka model bilgisi olmayan malzemeler için ise (örnek; inşaat demiri, kutu profil vb.) ürünlerin temin edildiği satıcıya ait fatura örneği talep edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

WhatsApp Destek Hattı