logo

Arsa Satışı İhale İlanı

 

T.C.

 ANKARA İLİ

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Akyurt Belediyesine ait 3 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince 08/11/2017 Çarşamba günü Saat: 10:00’da Akyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

2- İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi ücretsiz olarak alabilirler.       

 3- Satışı yapılacak Arsaların durumu ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. İhalede arsa satışları aşağıda tablodaki sıra numarasına göre yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Arsaların:

 

İhale

Sıra

 No

 

Mahallesi

 

 

Ada/

Parsel

No

 

Cinsi

 

Yüzölçümü

(m²)

 

Muhammen

 Bedeli (TL)

 

Geçici Teminat(TL)

(%3)

 

İhale

Tarihi

 

İhale Saati

 

1

 

Balıkhisar

 

1837/6

 

Arsa

 

7.937,00

 

3.968.500,00 TL

 

119.055,00 TL

 

08.11.2017

 

10.00

 

2

 

Balıkhisar

 

1881/1

 

Arsa

 

40.000,00

 

6.000.000,00 TL

 

180.000,00 TL.

 

08.11.2017

 

10.15

 

3

 

Saracalar

 

1588/8

 

Arsa

 

3.689,00

 

4.057.900,00 TL.

 

121.737,00 TL.

 

08.11.2017

 

10.30

  İhale Dosyasında Aranacak Belgeler

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

  a) Başvuru dilekçesi, b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. d) Geçici Teminat, e) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için). f) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh Belgesi (Gerçek kişiler için). g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi, h) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri, l) İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır. m) Borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacak)

Taşınmazların Kapalı Teklif Usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 08.11.2017 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00 ‘a kadar Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  Gayrimenkulün satış bedeli sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamı ödenecektir.

6- İsteklilere İlanen Duyurulur.

 

                                                                                                                     Gültekin AYANTAŞ   

                                                                                                                    BELEDİYE BAŞKANI

İhale şartnamesi ise aşağıdadır.

T.C.

ANKARA İLİ AKYURT  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

 

MADDE 1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

 İdarenin:

  a) Adı : Akyurt Belediye Başkanlığı b) Adresi : Beyazıt Mahallesi 9 Mayıs 90 Cd. No:34 Akyurt/Ankara c) Telefon ve faks numarası : 0312 844 10 97 – 0312 844 10 10 d) Elektronik posta adresi : yaziisleri@akyurt.bel.tr e) İhale işlemlerini yürütecek müdürlük: Yazı İşleri Müdürlüğü f) İlgili personel : Ayla CAN-Başkan Yrd. -Ahmet ERCAN-Mali Hizmetler Müdürü

MADDE 2.  İHALENİN KONUSU ve ŞEKLİ:

Belediye Meclisinin 09.10.2017 tarih ve 109 sayılı kararı ile mülkiyeti Akyurt Belediyesine ait 3 (üç) adet arsa 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü  ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Satışı Yapılacak Arsaların:

 

İhale

Sıra

 No

 

Mahallesi

 

 

Ada/

Parsel

No

 

Cinsi

 

Yüzölçümü

(M2)

 

Muhammen

 Bedeli (TL)

 

Geçici Teminat(TL)

(% 3)

 

İhale

Tarihi

 

İhale Saati

 

1

 

Balıkhisar

 

1837/6

 

Arsa

 

7.937,00

 

3.968.500,00 TL

 

119.055,00 TL

 

08.11.2017

 

10.00

 

2

 

Balıkhisar

 

1881/1

 

Arsa

 

40.000,00

 

6.000.000,00 TL

 

180.000,00 TL.

 

08.11.2017

 

10.15

 

3

 

Saracalar

 

1588/8

 

Arsa

 

3.689,00

 

4.057.900,00 TL.

 

121.737,00 TL.

 

08.11.2017

 

10.30

 

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati belirtilen Akyurt Belediyesine ait taşınmazlar, Akyurt Belediye Başkanlığınca 08.11.2017 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak, ve aynı gün saat 10.30’a kadar ihale sıra numarasına  göre Akyurt Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi ücretsiz olarak alabilirler. Ayrıca www.akyurt.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

 

MADDE 3. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARI

Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları, yukarıda madde 2’de gösterilmiştir.

İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

İştirakçilerin geçici teminat bedelini 08.11.2017 tarihinde ve saat 10.00 ‘e kadar Belediyemiz veznesine yatırmaları ve Kapalı Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya halinde 08.11.2017 tarihinde saat 10.00 ‘e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

Taşınmazın kesinleşen ihale kararı tebliğ yapıldıktan sonra (15) gün içinde sözleşme yapılması zorunludur. Sözleşme yapılmaması durumunda geçici teminat gelir kaydedilir. Taşınmazın ihale bedeli sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmek zorundadır. Ödenmemesi halinde %6’lık kesin teminat gelir kaydedilir ve taşınmaz tekrar ihaleye çıkartılır ve aynı istekli bir sonraki ihaleye alınmaz.

-Sayfa 2-

 

MADDE 4. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

  a) 09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır. b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.

 

MADDE 5. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

  a) Başvuru dilekçesi, b) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, c) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. d) Geçici Teminat, e) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için). f) Nüfus Müdürlüğünden veya Belediyeden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış

ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için).

  g) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi, h) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

  i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası, j) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, k) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza

beyannamesi veya imza sirküleri,

  l) İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır. m) Borcu yoktur belgesi. (Belediyeden alınacak)

Taşınmazların Kapalı Teklif Usulü satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 08.11.2017 tarihinde Çarşamba günü saat 10.00 ‘a kadar Akyurt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

MADDE 6. İDARENİN YETKİSİ

İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

 

MADDE 7. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 

-Sayfa 3-

MADDE 8. HARÇ ve GİDERLER

İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları, İlan Giderleri ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir. K.D.V. alınmayacaktır.

MADDE 9. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31.veya 76.  maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32. maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren (15) gün içerisinde sözleşme imzalamak, kesin teminatı yatırmak ve taşınmazın ihale bedelini sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içinde tamamını ödemek zorundadır.

Üzerine satış ihalesi yapılan istekli, toplam ihale bedelini ödemesi halinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesini teslim edecektir. Bu şartnamedeki zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

Kesin Teminat, ihale bedeli ödendikten ve tapu teslim işlemi gerçekleştikten sonra iade

edilecektir.

MADDE 10. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir şekilde talepte bulunulamaz, parsellerin bulunduğu kısımlardaki kullanım değişikliklerinden de idarenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Yasal mevzuattan dolayı bedel ödendikten sonra devir ve teslim işlemlerinin uzaması halinde alıcı yasal prosedürlerin tamamlanmasını beklemek zorundadır.

MADDE 11. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

MADDE 12. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir. Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Akyurt Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 13. DİĞER HUSUSLAR

Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.”

Taahhüt Eden veya Vekili

İmzası : …………………………………………………..

Adı-Soyadı : …………………………………………………..

Görevi : …………………………………………………..

Yasal Adresi : …………………………………………………..

………………………….……………..…………..

Tarih : ……………..

( İşbu şartname 3 (Üç) sayfa ve 13 (onüç) maddeden ibarettir. )

 

 

Belediye  Encümeni  Başkanı                  Üye                                                           Üye

Gültekin AYANTAŞ                  Fethi AVCI                                             Selçuk YILMAZ

 

 

Üye                                                                      Üye

Ayla CAN                                             Ahmet ERCAN

 

 

EKLER:

  Tapu Fotokopisi (1 sf.) İmar Durum Belgesi (1 sf.) Plan Notları (1 Sf.)
WhatsApp Destek Hattı