logo

Akyurt İlçesi Sınırlarında Belediyemizce Toplanan Dökme Karışık Ambalaj Atıklarının (kağıt, Plastik, Metal, Cam,…vb.) Pazarlık Usulü İle Satışının Yapılması

T.C.

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN

 

1-       Aşağıda miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Ankara İli, Akyurt İlçesi, Akyurt Belediye Başkanlığı’na  ait Karışık Dökme Ambalaj Atığının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 50. maddesine göre Pazarlık Usulü ile 1 (Bir) yıllığına satışı gerçekleştirilecektir.

S.N

KONUSU

TOPLAM MİKTARI

( Kg)

BİRİM BEDELİ(Kg/TL)

YILLIK MUHAMMEN

BEDELİ (KDV HARİÇ) TL

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ/ SAATİ

İHALE USULÜ

1

DÖKME KARIŞIK (KAĞIT, PLASTİK, METAL, CAM,…vb.) AMBALAJ ATIKLARININ SATILMASI

600.000 Kg.

1,50 TL

900.000,00TL

27.000,00 TL

06.07.2023/10:00

PAZARLIK USULÜ

2-       İHALENİN YERİ VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI

İhalenin Yapılacağı Yer : Akyurt Belediyesi Meclis Toplantı Salonu Beyazıt Mah. 9 Mayıs 90 Cad. No:34 06750 Akyurt/ANKARA

İhale Usulü : İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 50. maddesine göre Pazarlık Usulü  ile birim fiyat bedelinden ( Kg/TL ) artırım yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir.

3-       İHALE DÖKÜMANININ TEMİNİ VE BEDELİ

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler İhale Dökümanını (İdari Şartname ve Teknik Şartname); Beyazıt Mah. 9 Mayıs 90 Cad. No:34 06750 Akyurt/ANKARA, Akyurt Belediyesi  Temizlik İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4-       GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, yukarıda çizelgede belirtilen geçici teminatı,T.C. Ziraat Bankası Akyurt Şubesindeki TR 23 0001 001273 1267 1097 5001  iban Nolu hesabına yatırabileceği gibi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddesine göre uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve limit dâhilindeki Banka Teminat Mektubu da sunabilir.

  5-   İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

5.1. İhaleye katılabilmek için;

5.1.1 Gerçek Kişilerden:

a. Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,

b. İmza Beyannamesi,

c. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi,

d. İstekli tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanmış şartnamenin bir örneği,

e. Kanuni ikametgâh belgesi,

g. Nüfus cüzdanı örneği,

h. İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz,

i. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve

Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi,

5.1.2. Tüzel Kişilerden:

a. Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,

b. İmza Sirküleri,

c. Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi,

d. İstekli tarafından her sayfası “Okudum, anladım” yazılarak imzalanmış şartnamenin bir örneği,

e. İlgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış,

tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

f. İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde

bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu

hususları gösteren belgeler,

g. Vergi Kimlik Numarası,

h. Türkiye’de tebligat için adres kayıt belgesi,

i. İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz,

j. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Ambalaj Atığı Toplama Ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve

Lisans Belgesi veya Geçici Faaliyet Belgesi,

6-       İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

                                                                                     

                                                                                      İLAN OLUNUR.

 

                                                                                                                                                         Ayla YÜCEER CAN

                                                                                                                                                          Belediye Başkan a.

                                                                                                                                                      Belediye Başkan Yardımcısı 

WhatsApp Destek Hattı