logo

Akaryakıt Alım İlanı

 

AKYURT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/486795

 

1-İdarenin
a) Adresi : BEYAZIT MAHALLESİ 9 MAYIS 90 CADDESİ 34 06750 AKYURT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3128441844 – 3128441010
c) Elektronik Posta Adresi : izzet.arslan@akyurt.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 250000 LİTRE MOTORİN (EURO DİZEL) 20000 LİTRE KURŞUNSUZ BENZİN(95 OKTAN)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKYURT BELEDİYESİ LOJİSTİK TESİSLERİ STOK POMPA İSTASYONU
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra İşe başlama tarihinden itibaren ihtiyaca göre sipariş tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde akaryakıt temini yapılacaktır. 365 gün içinde tahmin edilen akaryakıtın tümü alınmayabilir. Akyurt Belediyesinin akaryakıt ihtiyacının zamanla artıp yada azalabileceği göz önünde bulundurularak, toplam ihtiyaçtan +,- %20 tolerans, aynı şartlarda peşinen kabul edilecektir.Teslim alınmayan akaryakıt için ve başka masraflar için firma herhangi bir hak talep edemez.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akyurt Belediyesi Ankara Evi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 01.11.2018 – 10:30
    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise: EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini yada idarece usulune uygun olarak onaylanmış ve “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi taşıyan örneğini teklif kapsamında sunmak zorundadır.

İstekli, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise: Bayilik lisansının aslını veya noter tasdikli suretini yada idarece usulune uygun olarak onaylanmış ve “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi taşıyan örneğini veya bayisi olduğuna dair EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından dağıtıcı lisansı bulunan dağıtım şirketi ile yapmış olduğu (sözleşme süresince geçerli olan) satış sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini yada idarece usulune uygun olarak onaylanmış ve “Aslı İdarece Görülmüştür” şerhi taşıyan örneğini teklif kapsamında sunmak zorundadır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi

b)İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu

c)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu ve Özel sektörde gerçekleştirilen her türlü motorin veya benzin satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

WhatsApp Destek Hattı