KENT TEMİZLİĞİ, ÇÖP TOPLAMA VE NAKİL HİZMETİ İHALE İLANI

AKYURT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01/06/2017 – 30/09/2019 TARİHLERİ ARASINDA 28 AY SÜRELİ KENT TEMİZLİĞİ (ARAÇLI ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİ, CADDE, SOKAK, BİNA, PARK BAHÇE TEMİZLENMESİ) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/139485

1-İdarenin

a) Adresi : BEYAZIT MAHALLESİ 9 MAYIS 90 CADDESİ No: 34 06750 AKYURT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3128441844 – 3128441010
c) Elektronik Posta Adresi : temizlikisleri@akyurt.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 151 personel, Yüklenici temini 12 adet araç ve İdare temini 4 araç ve sarf malzeme ile kent temizliği, 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akyurt Belediyesi İlçe Sınırları
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.06.2017, işin bitiş tarihi 30.09.2019

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akyurt Belediyesi Ankara Evi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 27.04.2017 – 10:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış  K1 yetki belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
SIRA ARAÇ ADI VE ÖZELLİKLERİ BİRİMİ SAYISI
1 ARAZÖZ En az 15 ton en fazla 20 ton su kapasiteli (2015 MODEL VE ÜZERİ) KENDİ MALI ADET 1
2 En az 12 m³ en fazla 14 m³ YOL SÜPÜRME ARACI (2017 MODEL KENDİ MALI) ADET 1
3 MOBİL DEZENFEKTE ARACI 2015 MODEL  (KENDİ MALI) ADET 1

 

1) EN AZ 15 TON EN FAZLA 20 TON SU KAPASİTELİ ARAZÖZ İLE BETON VE HER NEVİ ASFALT YOLLARIN TAZYİKLİ SU İLE YIKANMASI (2015 MODEL VE ÜZERİ KENDİ MALI): En az; 2015 Model, Otomatik Şanzıman, Azami Yüklü ağırlığı 25000 kg net ağırlığı en az 15000-15500 kg Arası Motor gücü 235 kw, yakıt cinsi dizel silindir hacmi en az 11.920 cm³ ,Koltuk Sayısı 2 , Vites tipi otomatik , silindir sayısı 6 v  tip , Direksiyon  Tipi Hidrolik, Servo Pompa, Fren Sistemi Havalı, ayaklı Mekanik Kontrolü Çift Devre , ABS,ASR Teligent Fren ve yokuş yukarı kalkış destek sistemi ve Fren gücü için Otomatik yük sensörü dikiz aynaları geniş ve ısıtmalı, Hız Sınırlayıcı , Euro 5 motor, Araç önü kaldırım aynası , Çelik yakıt tankı 400 lt, Üre tankı 95 lt, Genişlik en az 2500 mm uzunluk en az 8500 mm , Kombi gösterge paneli Grafikli, İlk yardım  Çantası ,Yangın tüpü , Lastik şişirme hortumu 10 m, Teleskopik Kriko 12 t. kaldırma kapasitesi, dış sıcaklık Göstergesi , Geri vites İkaz düdüğü, Kabin Süspansiyonu, Renkli Ön cam, Türkçe Şild

YIKAMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ:

En az; 6250 mm tank uzunluğu,2000 mm tank genişliği,1500 mm tank yüksekliği, hortum kutusu boyu 1000 mm, hortum kutusu yüksekliği 750 mm olacak Üst yapının en az 14000 lt-16000 lt arasında tank hacmi ve tank ağırlığına bağlı olarak en 8+1 lastik adedi olacaktır. Sulama sistemi için basınçlı su pompalama özelliğine sahip Beyaz renkte arazöz araç.

 

2 ) EN AZ 12 m³ EN FAZLA 14 m³ YOL SÜPÜRME ARACI (2017 MODEL KENDİ MALI) :  Yol Süpürme ve Yıkama Aracı, azami yüklü ağırlığı 25 ton kapasiteli, çöp tankı hacmi en az 12 m³, en fazla 14 m³ 2000 lt su depolu, vakumlu, motor gücü en az 240 kw, en fazla 250 kw,  süpürme genişliği 220 cm, süpürme sistemi çift yandan vakumlu, gezer hortumlu, 2017 model olacaktır. Euro 6 Motor ve Araç dizel yakıt olacaktır. Yüklenici kendi malı olacaktır.

3 ) MOBİL DEZENFEKTE ARACI (2015 VE ÜZERİ KENDİ MALI):  Minibüs, en az 2015 model ve üzeri motor gücü en az 120  kw en fazla 140 kw gücünde Araç uzunluğu 6945 mm, dingil uzaklığı 4325mm, genişliği 1993 mm, yüksekliği 2900 mm, azami yüklü ağırlığı 3.500 kg, olacaktır. Araç dizel yakıt olacaktır. Yüklenici kendi malı olacaktır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği´nin 41. maddesindeki “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dökümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliği gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.” düzenlemesi uyarınca ihale konusu hizmette kullanılacak olan makine ve ekipmanın isteklinin kendi malı olması şartının aranmaması esas olmakla birlikte, ihale konusu işin süreklilik arz etmesi ve çevre ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren nitelikte olması, idarenin ihtiyacı zamanında karşılaması, isteklilerin ihale konusu hizmette etkin olarak faaliyette bulunduklarını gösterebilmesi, kullanılacak makine ve ekipmanın işin gerçekleştirilmesindeki önem derecesi gibi kriterler göz önünde bulundurularak, belirli nitelikteki makine ve ekipman için kendi malı şartı aranması idaremizin takdir yetkisi dahilinde olduğundan söz konusu hizmet alımında kullanılacak makine ve ekipmanlardan özellikleri yukarıdaki tabloda belirtilen 3 adet araç kendi malı olması gerekmektedir.

Kendi malı şartı aranan araçların yukarıda belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin (araç ruhsatları ile birlikte imalatçıdan alınmış araca eklenmiş teçhizat ve/veya ekipmanın uygunluk projeleri ve belgeleri ile diğer teknik özellikleri tevsik edici belgelerin) teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.
İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat ile birlikte demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır. İş ortaklığında makine teçhizat ve diğer ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İşyerleri-Kent Temizliği Hizmet Yeterlilik Belgesi (Ts 13111) İbraz Etmeleri Gereklidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kent Temziliği, Araçlı Çöp Toplama ve Nakli , Cadde ve Sokakların Temizlenmesi İşi birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 9 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Share
3653 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ