İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM İLANI

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İnşaat Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/57230
1-İdarenin
a) Adı : AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Beyazıt Mahallesi 9 Mayıs 90 Caddesi No: 34 06750 Akyurt/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3128441844 – 3128441010
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İnşaat Malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı : 25 kalem inşaat malzemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akyurt Belediye Başkanlığı Lojistik Tesisleri Fen İşleri Müdürlüğü deposu, Yeşiltepe Mahallesi Çankırı Karayolu No:389 06750 Akyurt / ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi : 17,18,19,20,21,22,23,24, ve 25’inci kalemler sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içinde tamamı İdareye teslim edilecektir. Diğer kalemler İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda 31/12/2020 tarihine kadar kısım kısım alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 16/03/2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.02.2020 – 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Akyurt Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Çimento için TS EN 197-1, Fayans yapıştırıcısı için TS EN 12004-1, Yapı kireçi için TSE EN 459-1, Saten alçı ve sıva alçı için TSE EN 13279-1, Fayans duvar ve fayans zemin için TS EN 14411, Koruge borular için TS EN 13476-3, İnşaat demiri için TS 708 ve Hasır demir için TS 4559 yürürlükteki standartlara sahip malzemler olmalıdır. İstekliler tarafından teknik şartnameye verilecek cevaplar ve açıklamalar kısmında standart istenen malzemelerde hangi marka ve model ürün verileceği belirtilerek “TEVSİK EDİCİ DOKÜMAN” bölümüne Türk Standartları Enstitüsünün resmi internet adresinin yazılması yeterli olacaktır. Teslim anında üzerinde marka model bilgileri yer almayan ürünler için İdareye teslim aşamasında tedarik edilen yerden alınmış fatura ve irsaliye bilgileri İdareye sunulması zorunludur. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Standart istenen malzemelere ait teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar kısmında marka model bilgisi sunulmalıdır. Tevsik edici döküman bölümüne Türk Standartları Enstitütüsünün resmi internet adresini yazmaları yeterli olacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Share
4 Kez Görüntülendi.

Yeni Yorumlar Kapalı.