AKYURT BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI YAYIMLANDI

ANKARA İLİ

AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar

            Amaç

            MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken, hiçbir geliri olmayan,dar gelirli,yaşlı, yoksul, dul, ihtiyaç sahibi, kimsesiz , yetim ve öksüzler, düşkünler, şiddet mağduru kadınlar, kocası cezaevinde olan kadınlar ve çocuklar, gazi, kalacak yeri olmayan insanlar, anne veya babası ceza evinde olan çocuklar, afete maruz kalanlar, sokakta kalmış insanlar ve engellilere, kamuya ait temel eğitim ve orta öğretim okullarında eğitimini sürdürmekte olan ihtiyaç sahibi, yoksul, kimsesiz yetim ve öksüz ve engelli öğrencilere,ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişilere bütçe imkanları dahilinde yapılacak aynî ve nakdî yardımlara dair usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu yönetmelik belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal yardımlar ile bu yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

            Hukuki dayanak

            MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun   14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. a) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun başetme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları ,
 2. b) Ayni Yardım:Yiyecek, sıcak yemek, giyecek, eğitim malzemesi, yakacak, tıbbî araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,
 3. c) Belediye : Akyurt Belediye Başkanlığı’nı

ç) Belediye Başkanı : Akyurt Belediye Başkanını,

 1. d) Belediye Encümeni : Akyurt Belediye Encümenini,
 2. e) Belediye Meclisi : Akyurt Belediye Meclisini,

f)Dar gelirli : Aylık toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde iki katını, diğer belediyelerde bir buçuk katını geçmeyen aileyi,

g)Engelli :Fiziksel, zihinsel,ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,

ğ)İhtiyaç sahibi : Hiçbir geliri olmayan,dar gelirli,yaşlı, yoksul, dul, kimsesiz , yetim ve öksüzler, düşkünler, şiddet mağduru kadınlar, kocası cezaevinde olan kadınlar ve çocuklar, gazi, kalacak yeri olmayan insanlar, anne veya babası ceza evinde olan çocuklar, afete maruz kalanlar, sokakta kalmış insanlar ve engelliler,

h)Muhtaçlık: Her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilemez,

ı) Müdürlük : Akyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal  İşler Müdürlüğünü,

 1. i) Nakdi Yardım :Müracaatçıya bu Yönetmelik kapsamında yapılacak para ya da özel anlaşmalarla para yerine geçebilecek alışveriş çekini, akıllı kartı, ön ödemeli kart veya taksitli kartı,
 2. j) Sosyal İnceleme Raporu: Sosyal Hizmetler Uzmanı tarafından hazırlanan raporu,

k)Sosyal Yardım :Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak aynî ve nakdî yardımları,

l)Yetkili makam :Belediye Başkanı veya görevlendireceği yetkili kişi ya da kişileri,

ifade eder.

 

 

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar  

            MADDE 5- (1) Belediye bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

 1. a) Belediye aynî ve nakdî yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

 

 1. b) Belediye aynî ve nakdî yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.
 2. c) Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, engelli, yetim ve öksüzler ile kimsesiz ve düşkünler ile şiddet mağduru kadınlara, kocası cezaevinde olan kadın ve çocuklara öncelik tanınır.

ç) Yardım taleplerinin karşılanmasında sırasıyla; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başarı durumu, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

 

İKİNCİ KISIM
Sosyal Yardımlar

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

 

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

MADDE 6- (1) Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır.

 1. a) Belediye sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi, yoksul, kimsesiz çocuklar, düşkünler, gazi ve engelli kişiler, kalacak yeri olmayan insanlar ile şiddet mağduru olduğu tespit edilen kadınlar, kocası cezaevinde olan kadın ile anne veya babası cezaevinde olan çocukları,
 2. b) Afete maruz kalmış olup aynî ve nakdî yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,
 3. c) Belediye sınırları içinde ikamet edip de kamuya ait temel eğitim ve orta öğretim okullarında eğitimini sürdürmekte olan ihtiyaç sahibi, yoksul, kimsesiz yetim ve öksüz ve engelli öğrenciler,

(2) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorunun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

(3) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek şekilde, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir. Yapılacak aynî ve nakdî yardımlar karşılıksızdır.

Başvuru

MADDE 7- (1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, muhtaçlık belgesi ile birlikte bir dilekçeyle Belediye Başkanlığına başvurabilirler. Yapılan müracaatlar Başkanlıkça Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne havale edilir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce talepler, Ankara İli Akyurt Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve zabıta ile kişinin adresinde, komşularında, muhtarlıkta, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve benzeri yerlerde yapılan tahkikatlar değerlendirilmek üzere Değerlendirme kuruluna iletilir.

 (2) Zaruri nedenlerle muhtaçlık durumunu belgelendiremeyenlere veya belge temin edemeyecek acziyette olduğu tutanakla tespit edilenlere Değerlendirme Kurulunun uygun görmesi halinde, başka belge istenmeksizin Akyurt Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmek kaydıyla yardım yapılabilir.

            Başvuruda istenecek belgeler

            MADDE 8- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) İhtiyaç sahibi olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi,
 2. b) Diğer makam ve kişilerden alınacak Müdürlükçe lüzum duyulan bilgi ve belgeler, (sağlık raporu vb.)

c)Müracaat eden kişinin kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin ve babasının müzmin veya ölümcül rahatsızlık durumları bulunanlar ile ameliyat ve uzun süreli tedavi görenler veya görmesi

 

 

gerekenlerden bunları belgeleyen evraklar veya bu durumda olduklarını ifade eden sağlık kurulu raporu,

ç)Afete uğrayanlar için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan alınacak rapor,

d)Akyurt Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden ve Belediye sınırları içindeki kamuya ait temel eğitim ve orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler için; Yönetmelikte istenecek belgelere ek olarak öğrenim belgesinin yanı sıra başarı durumu ile gelir ve aile durumunu belirten imzalı dilekçe ve durum ispatı için müdürlükçe istenebilecek diğer belgeler.

Sahte ve yanıltıcı bilgi verilmesi ve belge düzenlenmesi

MADDE 9- (1) Gerçeğe aykırı evrak verildiğinin ve yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir ve verilen yardımlar kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Cezai müeyyidelerin uygulanması bakımından genel hükümlere göre hareket edilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İnceleme ve Değerlendirme

 

Başvuruların incelenmesi

             MADDE 10- (1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu Yönetmeliğe uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.

             (2) Sosyal inceleme raporunda başvuruların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları Müdürlükçe sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere “Değerlendirme Kurulu” na gönderilir.

             Değerlendirme Kurulunun Oluşumu

             MADDE 11- (1) Değerlendirme Kurulu belediye başkanı ya da görevlendireceği belediye başkan yardımcısı başkanlığında, bir başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Değerlendirme Kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ile belediyede görevli memurlar ve müdürler arasından iki yıl süre ile görevlendirilir. Aynı üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. Değerlendirme Kurulu sekretaryasını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yürütür.

(2)   Değerlendirme Kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Başkan gerekli görmesi durumunda süresinden önce üyeleri değiştirebilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Değerlendirme Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır

(4) Değerlendirme Kurulu, başkanın çağrısı üzerine gerekli oldukça toplanır.

(5) Sosyal yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur.

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri

      MADDE 12- (1) Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Bu Yönetmeliğe uygun olarak sosyal yardım talebiyle Belediyece tespit edilen yoksul ve ihtiyaç sahibi kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili uygunluk kararı vermek.
 2. b) Bütçe yılı içinde toplu halde yapılacak aynî / nakdî (toplu gıda, barınma, yakacak, eğitim malzemesi gibi) sosyal yardımların miktarı, süresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaptığı yardımları, belediyeye yapılan yardım başvuruları, güncel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkânlarını dikkate alarak genel uygunluk kararı vermek.
 3. c) Belediye Başkanının sosyal yardımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

Yardım miktarları ve muhtaçlık dereceleri

                                MADDE 13- (1) Değerlendirme Kurulu , yönetmeliğin 7 nci maddesi doğrultusunda müracaatta bulunan vatandaşlar hakkında düzenlenen raporda aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verilir.

 1. Aile bireylerinin iş durumu.
 2. Ailenin net gelirleri.
 3. Barınma ve eşya durumu.

ç)  Ailede yaşayan kişilerin sayısı ve yakınlık dereceleri.

 

 • Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı.
 1. Medeni hali.
 2. Engelli durumu.
 1. Başka kurumlardan alınan yardımlar.

ğ)  Taşınır ve taşınmaz mal durumu.

 • Belediye tarafından yapılacak yardımlara ilişkin olarak oluşturulacak ve bu Yönetmeliğin eki kabul edilen ekonomik derece puan kriterleri doğrultusunda yapılacak değerlendirme sonucu her muhtaç kişi için verilen puanlar derecelendirilir. Yardımlar, Değerlendirme Kurulunca yapılan derecelendirme sonucunda 100 puan üzerinden, en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır.
 • Yapılacak yardımların miktarı Belediye Meclisi tarafından her yıl belirlenir. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında belirlenen kriterler çerçevesinde (EK-1) Değerlendirme Kurulunca yapılan derecelendirme neticesinde 100 puan üzerinden;
 1. a) 0–50 Puan arası yardım uygun değil,
 2. 50–65 Puan arası azami net asgari ücretin yüzde 25 oranında nakdi veya ayni yardım,
 3. 65–80 Puan Arası azami net asgari ücretin yüzde 40 oranında nakdi veya ayni yardım,

ç) 80–100 Puan Arası azami net asgari ücretin yüzde 60 oranında nakdi veya ayni yardım olarak yapılabilir.

Sosyal inceleme raporları

 

MADDE 14- (1) Değerlendirme kurulu tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporlarında; muhtaç durumdaki kişilerin geçmişte yaptıkları yardım talepleri ile bunlara yapılan yardımlar, ekonomik ve sosyal durumlarındaki değişmeler, hâli hazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler ile sosyal ve ekonomik şartlar, mahalli imkânlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile ilgili bilgiler ve ihtiyaç sahiplerinin ne tür bir yardım veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağına ilişkin kanaat ile yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili hususlar açıkça belirtilir.

(2) Sosyal inceleme raporu kişisel nitelikte gizli belgedir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nakdi Yardımlar

 

Nakdî yardım

             MADDE 15- (1) Nakdi yardımlar;

 1. a) Belediye dar gelirlilere, ihtiyaç sahibi, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, eğitim, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdî yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdî yardımların miktarı ve süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya resen Değerlendirme Kurulu tarafından ihtiyaç sahibinin durumu dikkate alınarak belirlenir. Ödemeler ilgililer adına çek düzenlemek suretiyle bankadan yapılır.
 2. b) Belediye sınırları içinde afetden zarar görenlere de Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenecek miktarda nakdî yardım yapılabilir.
 3. c) Akyurt Belediye sınırları içinde ikamet eden ve sağlık sorunları olup da ihtiyaç sahibi yoksul ve dar gelirli olan vatandaşlardan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli karşılanmayan ya da ilaç bedelinin çok yüksek olması ve karşılanan bedelin çok düşük olması nedeniyle ilaç bedelini kendisi karşılayamaması nedeniyle yardım talebinde bulunan kişilere bu amaçla nakdî yardım yapılabilir. Kişinin reçetesindeki ilaçlar alınabilir.

             ç) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek şekilde sunulması için, Değerlendirme Kurulu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş çeki (kuponu), akıllı kart, ön ödemeli kart veya taksitli kart dağıtılabilir. Bu çekler  veya akıllı kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör karşılığı meblağ ödenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aynî Yardımlar

 

 

 

             Aynî Yardım

             MADDE 16- (1) Ayni yardımlar;

 1. a) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, eğitim malzemesi, sosyal güvenlik kurumunun resmi olarak ödeyemediği ilaç, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda bulunabilir.
 2. b) Gıda, yakacak, eğitim malzemesi, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu aynî yardımlar, Müdürlüğün teklifi üzerine Değerlendirme Kurulunca belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, harcama yetkilisinin talimatı ile yapılabilir.
 3. c) İlaç, tıbbî araç-gereç, engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, değerlendirme kurulunun uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunabilir. Bu yardımın yapılmasında 16/06/2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesi hükmü göz önünde bulundurulur.

             ç) Aynî yardımlar ihtiyaç sahibi ve yoksullara her gün ücretsiz ekmek dağıtılması gibi süreli veya eğitim malzemesi, ilaç, gıda, yakacak yardımı gibi geçici nitelikte olabilir.

 1. d) Aynî yardımlardan yararlanacak kişilerden bu Yönetmelikte belirtilen evraklar istenir.
 2. e) Aynî yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.
 3. f) Aynî yardımlar bir kez veya periyodik olarak yapılabilir.

 

             Aynî yardımlarda satın alma işlemleri

             MADDE 17- (1) Aynî yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

             (2) Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikle tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

             Ayni yardımların dağıtımı

             MADDE 18- (1) Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere, 22/01/2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan aynî yardımlar,  Belediye personeli ve araçlarıyla ihtiyaç sahibi kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Aynî yardımların taşınması için üçüncü şahıslardan hizmet alımı yapılabilir. Ancak dağıtım Belediye personeli tarafından veya Belediye personeli gözetiminde yapılır. Temel ihtiyaç konusu yardımlar ihtiyaç maddelerinin Belediyece temin edilip dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde Belediyece bastırılacak alışveriş çeki verilmesi şeklinde yapılabilir.  Ayni yardımlar için teslim – tesellüm tutanağı düzenlenerek imza altına alınır

             Sosyal yardımlardan yararlanma şartı

             MADDE 19- (1) Sosyal yardımlardan;

 1. a) Sosyal yardımlardan yararlanan bir kişi aynı takvim yılı içinde; daha önce yapılan yardımın bittiği tarihten itibaren 3 (üç) ay geçtikten sonra dilekçe ile tekrar sosyal yardım almak için müracaatta bulunabilir. Ancak afet, müzmin hastalık, eşi ölen, ayrılan ve şiddet gören kadınlar gibi zorunlu veya istisnai durumlarda bu süre şartı aranmaz.
 2. b) Sosyal yardıma müracaat edenlerden gelir seviyesi asgari ücretin net miktarının yarısının üzerinde olanlara yardım yapılamaz. Ancak; müzmin, hastalık ve tedavisi uzun süren Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi olarak ödeyemediği ilaç ve medikal malzemelere ihtiyacı olanlar ile dul, yetim maaşı alamayanlar ve 01/07/1976 tarih 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince engelli olanlardan evde bakım ücreti alamayanlara yardım yapılabilir.
 3. c) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 29/05/1986 tarih 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Giderin Gerçekleştirilmesi

 

             Ödeme yapılacak kişiler

             MADDE 20- (1) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre yapılır.

             (2) Yardım yapılacaklar; engelli, yaşlı ve hasta olmak gibi sebeplerden dolayı alacakları nakdî yardımı verecekleri noterlikçe düzenlenecek vekalet suretiyle vekil edecekleri kişilere de ödeme yapılabilecektir. Kanuni temsilcilere yapılacak ödemelerde kanuni temsilcinin tayinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı zorunludur. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır. Ödemelerin çek yerine hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde; hak sahibinin, Müdürlükçe onaylanmış yazılı talebi gerekir

Kayıt, takip ve kontrol sistemi

               MADDE 21- (1) Aynî ve nakdî yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Müdürlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri düzenli olarak tutmak, muhafaza etmekle yükümlüdür.

               (2) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden, muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alıp almadığına dair bilgi istenebilir.

Sosyal yardımların kesilmesi

MADDE 22- (1) Ayni ve nakdi yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibinin;

 1. Ölümü,
 2. Türk Vatandaşlığından çıkması, çıkarılması, vatandaşlık hakkını kaybetmesi,
 3. Muhtaçlığın kalkması,

ç)  Kadın ve erkeğin evlenmesi nedeniyle muhtaç durumdan çıkması,

 1. Hemşerilik vasfını kaybetmesi,
 2. Geçerli bir mazeret olmaksızın verilen yardımı üç ay aralıksız olarak alınmaması,
 3. Sakatlığı nedeniyle ayni ve nakdi yardım almakta iken durumlarına uygun iş bulması, durumunun düzelmesinin tespiti hallerinde yardım kesilir.

 

 • Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulamanın devamlı takibi esastır. Sürekli yardım edilen kişinin durumu, periyodik olarak takip edilir ve kişinin maddi durumu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve belge toplanması yoluna gidilir. Kişinin yardım almadan hayatını sürdürebileceği maddi şartlara sahip olduğunun tespit edilmesi halinde, bu tespitin yapıldığı tarihi izleyen aybaşından itibaren yardım kesilir.
 • Yardım talebiyle müracaatta bulunanlarca gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde yardım kesilerek yapılan yardımlar geri alınır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

 

               Değerlendirme

            MADDE 23- Yardım alacak kişilerin Muhtaçlık durumu ‘’Muhtaç Yardım Değerlendirme Kriterine göre belirlenir. Kriter cetveli Ek1 formu ile ekte sunulmaktadır.                

Yürürlük

            MADDE 24- (1) “Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.”

Yürütme

          MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akyurt Belediyesi Başkanı yürütür.02/03/2017

Belediye Meclis  Başkanı

         Katip Üye

        Katip Üye

GültekinAYANTAŞ          Niyazi TİRYAKİ

  Cemalettin DEMİREL

AKYURT BELEDİYESİ

Muhtaç Yardım Değerlendirme Kriteri

PUAN CETVELİ

  AİLENİN İŞ DURUMU PUANI
A Çalışmıyor 20
B Memur 1
C İşçi 5
D Emekli 7
  AİLENİN NET GELİRİ PUANI
A 500-TL Den az 35
B 500-750 TL arası 25
C 750-1000 TL arası 20
D 1000-1250 TL arası 15
E 1250-1500 arası 10
F 1500 TL den Fazla 0
  AİLENİN DURUMU PUANI
A Sağ ve beraber 0
B Boşanmış 2
C Yetim Aile 4
D Şehit Ailesi 3
E Gazi Ailesi 2
  EVİN ISINMA DURUMU PUANI
A Doğalgazlı 0
B Elektrik 3
C Sobalı 6
D Yakıt yok 10
  AİLEDEKİ KİŞİ SAYISI PUANI
A Bir 1
B İki 2
C Üç 4
D Dört 6
E Beş 8
F Beşten Fazla 10
  AİLEDEKİ OKUYAN ÖĞRENCİ PUANI
  SAYISI
   
A 1 (İlköğretim ve Ortaöğretim) 3
B 2(İlköğretim ve Ortaöğretim) 6
C 3(İlköğretim ve Ortaöğretim) 9
D 4(İlköğretim ve Ortaöğretim) 12
E 4 den fazla (İlköğretim ve Ortaöğretim) 15
F Üniversite Öğrencisi (1 ve 1 den fazla) 20
  ÖZEL BİNEK ARACINIZ VAR MI PUANI
A Evet -6
B Hayır 0

 

  ENGELLİ DURUM PUANI
A Evet 15
B Hayır 0
  MEDENİ HALİ PUANI
A Bekar 2
B Evli 0
  EVİN DURUMU PUANI
A Kendi evi -5
B Kirada 10
C Kira ödemiyor 3
  YARDIM DURUMU PUANI
A 2022 -2
B Kaymakamlık -2
C Vakıf / Dernek -2
  GAYRİMENKUL DURUMU PUANI
  Sahibi olduğu oturduğu evi hariç başka  
A sahip olduğu her ev için -10
B Her bir dükkan için -20
  Vergi değeri 20.000 TL üzerindeki her  
C bir arsa için -20
D 5 Dekara kadar kıraç araziden puan -20
düşülmez kıraç 6-10 dekar, sulak 1-5
   
  Her bir dekar için -4 puan düşülecek  
E 11 dekar ve üzeri her bir dekar -5

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı      Katip Üye         Katip Üye
Gültekin AYANTAŞ Niyazi TİRYAKİ Cemalettin DEMİREL

 

Komisyon Başkanı                   Başkan Yardımcısı              Üye

    Fethi AVCI                                Selçuk YILMAZ           İlhan ŞENER

            Üye                                                          Üye

          Veysel ASLAN                                        Yavuz KÖK

Share
1176 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ