24 Eylül 2019

AKYURT BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARINDAKİ AMBALAJ ATIKLARININ EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARDAN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI, TAŞINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ İLANI

 1. İhalenin Yapılacağı Yer: Akyurt Belediyesi Ana Hizmet Binası 4. Kat Meclis Salonu
 • İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler;
 • Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
 • 2019 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
 • İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi aslı.
 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b). (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 •  Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
 • Akyurt Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı.
 • Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
 • İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.
 • İş bu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup, ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
 • İhale dokümanı Temizlik İşleri  Müdürlüğünden 100-TL (Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
 • İsteklilerin 03/10/2019 Perşembe günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Akyurt Belediyesi Ana Hizmet Binası 4. Kat Meclis  Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 • İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 • İsteklilere İlanen duyurulur. 19.09.2019

Share
20 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ